eM3 | Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
234
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-234,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami

W ramach usługi administrowania oferujemy:

1. Przejecie obowiązków zarządzania nieruchomością.

Przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości

Przejecie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali

Przejęcie dokumentacji księgowej

Sprawdzenie prawidłowości i kompletności przejętych dokumentów

2. Obowiązki związane z obsługą Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków:

  • Weryfikowanie stanu formalnego i fizycznego nieruchomości
  • Przygotowywanie, zwoływanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Umożliwienie stałej komunikacji e-maliowej pomiędzy Zarządem Wspólnoty a Administratorem
  • Zebranie ofert, zaopiniowanie i przedstawienie Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej do akceptacji polisy ubezpieczeniowej dla części wspólnych w tym ubezpieczenia OC
  • Monitorowanie ubezpieczeń związanych z częściami wspólnymi, współpraca z ubezpieczycielem i właścicielami lokali
  • Udzielanie informacji właścicielom lokali m.in. przez telefon i Internet

3. Obowiązki związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości:

– Prowadzenie na bieżąco książki obiektu budowlanego oraz przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy dotyczące tego typu nieruchomości

 

– Zbieranie ofert na roboty i usługi dla potrzeb utrzymania Części Wspólnych. Każdorazowo o wyborze usługodawcy decyduje Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 

– Przygotowanie umów z usługodawcami dla potrzeb funkcjonowania nieruchomości

 

– Zlecanie i nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów okresowych budynków i budowli wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane

 

– Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów urządzeń i instalacji znajdujących się w obrębie Nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

– Zlecanie i nadzorowanie bieżących napraw, konserwacji i remontów

 

– Nadzór nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług, korzystającymi z części wspólnej nieruchomości

 

– Nadzór w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nad realizacją umów na dostawę: energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, gazu (w przypadku gazomierza zbiorczego w budynku), wywozu nieczystości stałych i gabarytów

 

– Nadzór w imieniu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej nad realizacją umów podpisanych z Usługodawcami

 

– Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości

 

– Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków

 

– Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości

4. Obowiązki związane z obsługą księgową Wspólnoty Mieszkaniowej:

– Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

– Sporządzanie rocznych planów gospodarczych dla Nieruchomości oraz korekt do tych planów (w formie rzeczowo – finansowej)

 

– Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej,

 

– Przygotowywanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej informacji / zestawień o poniesionych kosztach utrzymania Nieruchomości oraz przychodach

 

– Sporządzanie oraz przedkładanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej na zebranie ogółu właścicieli Nieruchomości

 

– Prowadzenie odrębnego rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej

 

– Monitorowanie należności (opłat) poprzez zestawianie obrotów i sald, księgowanych na podstawie wyciągów bankowych

 

– Bieżąca windykacja należności od właścicieli lokali w nieruchomości wg zasad uzgodnionych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej lub na podstawie podjętych przez Wspólnotę uchwał

 

– Rozliczanie zużycia wody, ciepła na cele co, oraz odprowadzenia ścieków w tym także w części dotyczącej lokali mieszkalnych i użytkowych (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów co 6 miesięcy, koszty c.o. rozliczane 1 raz w roku po zakończeniu sezonu grzewczego)

 

– Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali